Adatkezelési tájékoztató

A WeBeat weboldal személyes adatkezelési tevékenysége kizárólag a szolgáltatások nyújtásához kapcsolódik (árajánlat küldés, számlázás, teljesítés), ezért az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.) megfelelően nem szerepel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nyilvántartásában.

1. Adatkezelő megnevezése

Név: Vörös Amadea e.v.
Székhely: 2030 Érd, Erzsébet u. 4/A
E-mail: info@webeat.hu

2. Fogalmak

„érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

„azonosítható természetes személy”: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja – a továbbiakban Adatkezelő;

„közös adatkezelő”: az az adatkezelő, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

„adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

„hozzájárulás” és „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

„profilalkotás”: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;

„álnevesítés”: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely – a személyes adattól elkülönítve tárolt – további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni;

„adatvédelmi incidens”: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

3. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

A weboldalon keresztül megadott adatokat a Magyar Hosting Kft. szerverén tároljuk a velük fennálló Adatfeldolgozói szerződés szerint. A tárolás jogalapja az érintett hozzájárulása, valamint az Infotv. 4.§(4a) szerint a személyes adatok megfelelő biztonságának biztosítása.

a. Kapcsolatfelvétel:

A weboldalon elérhető űrlapon keresztül a Kapcsolatok menüpont alatt a felhasználónak lehetősége van felvenni a kapcsolatot a céggel annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon szolgáltatásainkról. Ehhez a következő személyes adatok megadására van szükség:

teljes név: Kötelező megadni, de nem szükséges olyat megadni, amely alapján az érintett azonosítható. Az adatkezelés célja az adott személy azonosítása.

e-mail cím: Kötelező megadni, de nem szükséges olyat megadni, amely alapján az érintett azonosítható. Az adatkezelés célja az adott személy azonosítása és a vele való kapcsolattartás.

telefonszám: Nem kötelező megadni. Az adatkezelés célja a felhasználóval való kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Adatok tárolásának időtartama: a beérkezést követő 1 évig, vagy addig, ameddig a felhasználó vissza nem vonja a hozzájárulását. A kettő közül a korábbi időpont érvényes.

b. A rendszer által naplózott egyéb személyes adatok

IP cím: Az adatkezelés célja a rendszer informatikai biztonságának biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: Az Infotv. 4. § 4a cikkelye szerint a személyes adatok megfelelő biztonságának biztosítása.

Adatfeldolgozó: Az IP címeket továbbítjuk a Defiant Inc. felé a velük kötött Adatfeldolgozói szerződés szerint.

Adatok tárolásának időtartama: a beérkezést követő 1 évig, vagy addig, ameddig a felhasználó vissza nem vonja a hozzájárulását. A kettő közül a korábbi időpont érvényes.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára. Így például ha a rendőrség/ügyészség megkeresi a Hatóságot, és nyomozáshoz személyes adatok továbbítását kéri.

Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag vele megállapodásban lévő Közös adatkezelőnek, vagy Adatfeldolgozónak továbbíthatja. Adatkezelő abban az esetben továbbíthatja az érintettek személyes adatait Közös adatkezelőnek, ha azok szükségesek az érintett által kért szolgáltatások teljesítéséhez. Adatkezelő felelőssége a személyes adatok informatikai biztonságának és kezelésének biztosítása a weboldallal kapcsolatban. Közös adatkezelőnek a weboldallal kapcsolatos informatikai adatbiztonsági és adatkezelési felelőssége nincs.

5. Adatbiztonsági intézkedések

A weboldalon keresztül megadott adatokat a Magyar Hosting Kft. szerverén tároljuk a velük fennálló Adatfeldolgozói szerződés szerint. A tárolás jogalapja az érintett hozzájárulása, valamint az Infotv. 4.§(4a) szerint a személyes adatok megfelelő biztonságának biztosítása.

Adatkezelő a tudomány és technológia jelenlegi állása szerinti lehetőségekhez mérten megtesz minden tőle telhetőt azért, hogy garantálja a felhasználó személyes adatainak biztonságát. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá, ne hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, valamint ne módosíthassák, vagy törölhessék. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek meg.

Azonban ha az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban jogellenesség állapítható meg, akkor Adatkezelő ezt az adatvédelmi incidenst 72 órán belül jelenti a Hatóságok felé, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal.

6. Az érintett jogai

A weboldal látogatójának joga van díjmentesen tájékoztatást kérni a tárolt személyes adatairól és azok kezeléséről. Adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan Adatkezelő folytat-e adatkezelést, amennyiben igen, akkor hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, ha az érintett igazolni tudja személyazonosságát. Az érintett ezek után kérheti személyes adatainak helyesbítését és/vagy törlését.

A felhasználó a személyes adataival kapcsolatban az 1. pontban megadott email címen tud tájékoztatást kérni.

7. A személyes adatok törléséről

Törlés lehetséges esetei:
• A személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amiből gyűjtötték.
• A felhasználó visszavonja az adatkelezés jogalapját képező hozzájárulását.
• A felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen.
• Adatkezelő jogellenesen kezelte a személyes adatokat.

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen. Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy ennek az Adatkezelő nem felel meg, úgy kérjük, írjon az info@webeat.hu email címre.

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, úgy mint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, Postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Telefonszám: +36 1 391-1400) vagy az illetékes bíróságnál.

Cookie szabályzat

A WeBeat weboldala sütiket használ a weboldal működtetése és használatának megkönnyítése érdekében, valamint a rendszer és a benne tárolt adatok védelme érdekében.

Mi az a cookie?
A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatások működéséhez szükséges technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat. Többféle cookie típus létezik, és nélkülük a webhelyek nem biztos, hogy az Ön által megszokott módon működnek.

A sütik típusai

1. Feltétlenül szükséges, alapműködést biztosító sütik:
Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik a használatát, garantálják a biztonságát, és a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információt a weboldal használatáról.

Cookie neve: PHPSESSID
Célja: A felhasználók megkülönböztetése
Jogalapja: Érintett hozzájárulása
Tárolás időtartama: böngészőablak bezárásáig
Benne tárolt adat: Egy pszeudo-random generált azonosító

2. Célzó- és hirdetési sütik:
Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy ezek által mindinkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel. Mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében teszi.

Cookie neve: _ga
Célja: Oldallátogatási és anonim felhasználói statisztikák. A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.
Jogalapja: Érintett hozzájárulása
Tárolás időtartama: 2 év
Benne tárolt adat: Google Analytics statisztikai rendszer azonosító.

Cookie neve: _gid
Célja: Oldallátogatási és anonim felhasználói statisztikák. A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.
Jogalapja: Érintett hozzájárulása
Tárolás időtartama: 24 óra
Benne tárolt adat: Google Analytics statisztikai rendszer azonosító.

Cookie neve: _gat_gtag_UA_100859508_3
Célja: Oldallátogatási és anonim felhasználói statisztikák. A felhasználók tevékenységének mérésére szolgál.
Jogalapja: Érintett hozzájárulása
Tárolás időtartama: 1 perc
Benne tárolt adat: Google Analytics statisztikai rendszer azonosító.

Cookie neve: pll_language
Célja: A felhasználó által választott nyelven megjeleníteni a tartalmat.
Jogalapja: Érintett hozzájárulása
Tárolás időtartama: 1 év
Benne tárolt adat:A felhasználó által választott nyelv kétbetűs kódja.

Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolni a sütiket?
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a megváltoztatását. A legtöbb böngésző alapértelmezetten automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni a böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők cookie beállításainak leírásai az alábbi linkeken érhetőek el:
Google Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox – https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
Microsoft Internet Explorer – https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Microsoft Edge – https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Safari – https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac